Veiligheid begint met het in kaart brengen van risico's

De Arbowet verplicht dat iedere organisatie moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie (RI&E).
Deze verplichting wordt beschreven in artikel 5 van de Arbowet. Deze inventarisa­tie betreft alle aspecten met betrekking tot vei­ligheid, gezond­heid en welzijn. Als organisatie bent u vrij om te kiezen welke me­thodiek bij de uitvoering van de RI&E wordt ge­hanteerd. Dat kan afhankelijk zijn van het type organisatie. Naarmate de organisatie en/of de risico’s groter zijn, zullen de omvang en de com­plexiteit toenemen. Het opstellen van een dergelijke in­ventari­satie is daarbij geen eenmalige zaak. Het dient regelmatig aangepast te wor­den, bijvoorbeeld bij wijzigingen in (arbeids)omstandigheden en huis­ves­ting.


Doelstelling

Doelstelling van de RI&E is globaal en betrouwbaar inzicht verkrijgen in veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen de organisatie en de vestigingen. Op basis van de resultaten worden verbetermaatregelen vastgesteld en vertaald in een plan van aanpak. Met de RI&E en het plan van aanpak voldoet uw organisatie aan de wettelijke eis tot het hebben van een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak.

Prevarbo biedt de volgende 3 mogelijkheden:

1. De RI&E in vier stappen volgens het Prevarbo-model
Prevarbo ontwikkelde een kostenbesparende RI&E methodiek, uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de organisatie ontzorgt en de Preventiemedewerker betrokken wordt.


2. Begeleiden & toetsen branche RI&E
Prevarbo biedt aan bedrijven die gebruik maken van één van de branche erkende RI&E-instrumenten een praktische begeleiding uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de organisatie ontzorgt en de Preventiemedewerker betrokken wordt bij het opstellen van de RI&E volgens het branche-erkende RI&E-instrument. Na afloop van de begeleiding beschikt uw organisatie over dynamische getoetste RI&E en Plan van Aanpak conform artikel 14 en 20 van de Arbowet. 


3. Toetsing van de RI&E (wettelijke verplichting)
Uw organisatie beschikt pas over de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wanneer dit document is getoetst door een gecertificeerde deskundige. Een veiligheidskundige van Prevarbo kan deze toetsing voor u verrichten, ongeacht wie de RI&E voor u heeft opgesteld. Onze toetsing blijft niet beperkt tot de formele beoordeling. Uw organisatie ontvangt ook concrete aanbevelingen ter verbetering, aanvulling en/of nadere specificatie van de RI&E en het daaraan gekoppelde Plan van Aanpak.RI&E aanbod voor het onderwijs

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor veilig werken en leren op school. Van 0-meting tot begeleiding van de Branche RI&E voor het onderwijs. Via Prevarbo voldoet u snel, betaalbaar en concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting. Klik onderstaand voor het volledige RI&E aanbod voor onderwijsinstellingen.