Schoolveiligheid begin met het in kaart brengen van risico's

De Arbowet verplicht dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie (RI&E). Deze verplichting wordt beschreven in artikel 5 van de Arbowet. Deze inventarisa­tie betreft alle aspecten met betrekking tot vei­ligheid, gezond­heid en welzijn. Als onder­wijs­instelling bent u vrij om te kiezen welke me­thodiek bij de uitvoering van de RI&E wordt ge­hanteerd. Dat kan afhankelijk zijn van het type onder­wijs. Naarmate de onderwijsinstelling en/of de risico’s groter zijn, zullen de omvang en de com­plexiteit toenemen. Het opstellen van een dergelijke in­ventari­satie is daarbij geen eenmalige zaak. Het dient regelmatig aangepast te wor­den, bijvoorbeeld bij wijzigingen in (arbeids)omstandigheden en huis­ves­ting.


Doelstelling

Doelstelling van de RI&E is globaal en betrouwbaar inzicht verkrijgen in veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen de organisatie en de vestigingen. Op basis van de resultaten worden verbetermaatregelen vastgesteld en vertaald in een plan van aanpak. Met de RI&E en het plan van aanpak voldoet de school aan de wettelijke eis tot het hebben van een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak.

Prevarbo biedt de volgende 3 mogelijkheden voor scholen:

1. De RI&E voor uw school in vier stappen volgens het Prevarbo-model
Prevarbo heeft speciaal voor het onderwijs een kostenbesparende RI&E methodiek ontwikkeld, uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de school ontzorgt en de Preventiemedewerker betrokken wordt.


2. Begeleiden & toetsen branche RI&E (PO/ VO/ MBO/ HBO)
Prevarbo biedt aan scholen die gebruik maken van één van de branche erkende RI&E-instrumenten (Arbomeester-POArboscan-VORI&E-MBO en RI&E-HBO) een praktische begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E. Na afloop beschikt uw school over dynamische getoetste RI&E en Plan van Aanpak conform artikel 14 en 20 van de Arbowet.


3. Toetsing van de School-RI&E (wettelijke verplichting)
Een school beschikt pas over de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wanneer dit document is getoetst door een gecertificeerde deskundige. Een veiligheidskundige van Prevarbo kan deze toetsing voor u verrichten, ongeacht wie de RI&E voor u heeft opgesteld. Onze toetsing blijft niet beperkt tot de formele beoordeling. De school ontvangt ook concrete aanbevelingen ter verbetering, aanvulling en/of nadere specificatie van de RI&E en het daaraan gekoppelde Plan van Aanpak.RI&E aanbod voor bedrijven

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor veilig werken. Van 0-meting tot begeleiding van de Branche RI&E. Via Prevarbo voldoet u snel, betaalbaar en concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting. Klik onderstaand voor het volledige RI&E aanbod voor bedrijven.