Schoolveiligheid begint met het deugelijk in kaart brengen van risico's

De Arbowet verplicht dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie (RI&E). Deze verplichting wordt beschreven in artikel 5 van de Arbowet. Deze inventarisa­tie betreft alle aspecten met betrekking tot vei­ligheid, gezond­heid en welzijn. Als onder­wijs­instelling bent u vrij om te kiezen welke me­thodiek bij de uitvoering van de RI&E wordt ge­hanteerd. Dat kan afhankelijk zijn van het type onder­wijs. Naarmate de onderwijsinstelling en/of de risico’s groter zijn, zullen de omvang en de com­plexiteit toenemen. Het opstellen van een dergelijke in­ventari­satie is daarbij geen eenmalige zaak. Het dient regelmatig aangepast te wor­den, bijvoorbeeld bij wijzigingen in (arbeids)omstandigheden en huis­ves­ting.

 

Doelstelling RI&E

Doelstelling van de RI&E is globaal en betrouwbaar inzicht verkrijgen in veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen de organisatie en de vestigingen. Op basis van de resultaten worden verbetermaatregelen vastgesteld en vertaald in een plan van aanpak. Met de RI&E en het plan van aanpak voldoet de school aan de wettelijke eis tot het hebben van een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak.

 

RI&E in vier stappen up-to-date
Voor het onderwijs  hanteren we een kostenbesparende RI&E methodiek, waarbij de school wordt ontzorgt en de Preventiemedewerker Onderwijs betrokken wordt.

 

1. Het inventariseren en verzamelen van gegevens
Bij de inventarisatie zullen alle zaken die van invloed kunnen zijn op Veiligheid, Gezondheid, Wel­zijn en Milieu (VGWM) van de mede­werkers worden be­oordeeld, zoals:

 • De organisatie en de bedrijfsprocessen;
 • Arbo- en verzuimbeleid;
 • De inrichting van schoolgebouwen, gebouwenbeheer en -onderhoud;
 • De mate van voorlichting en onderricht (opleidingen);
 • Alle arbeidsmiddelen, machinebeheer en onderhoud, technische zaken etc.
 • Agressie, welzijn, geluid en klimaat 

Bij de totstandkoming van de RI&E wordt de preventiemedewerker betrokken. Hij/zij leert risico’s te herkennen en krijgt handvatten aangereikt om de verplichte jaarlijkse evaluatie zelf uit te voeren.

 

2. Het uitwerken van de inventarisatie en het opstellen van de RI&E
Het toegepaste model heeft de volgende indeling (op hoofdpunten):

 • Gegevens m.b.t. de onderwijsinstelling;
 • Inventarisatie en beschrijving van de risico’s;
 • De uitkomsten van de geconstateerde feiten, prioriteit, risicoklasse en het advies.

 

3. Plan van Aanpak
De te nemen maatregelen uit de risico inventarisatie moeten worden vertaald in een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt inhou­delijk aangegeven wat het knelpunt is met de daarvoor geldende risico klasse, wat de maatregel daartegen is, wie hiervoor verantwoorde­lijk is, wie de uitvoering doet, wat de tijdsplanning is en wat ongeveer de kosten zullen zijn.

 

4. Het voeren van conceptbesprekingen en definitief maken
Wanneer de RI&E is uitgewerkt wordt deze voorgelegd aan de opdrachtgever en be­sproken. Na intern akkoord/ instemming (G)MR wordt deze getoetst. Het document krijgt daarmee zijn wettelijke waarde. 

 

Na afronding van het RI&E onderzoek beschikt de school over:

 • Een RI&E met de belangrijkste risico’s en concrete aanbevelingen.
 • Een plan van aanpak.
 • Het verplichte toetsingsdocument opgesteld door een kerndeskundige volgens artikel 14 en 20 van de Arbowet. Dit document wordt aangeleverd nadat het definitieve plan van aanpak is ondertekend door de (voorzitter van de) MR.

 

Inzet en planning
Het project wordt uitgevoerd door een ervaren veiligheidskundige. Deze is bekend met de risico’s in de onderwijsbranche en heeft afgelopen jaar veel RI&E’s voor scholen uitgevoerd. De verplichte toetsing zal worden uitgevoerd door een gecertificeerde kerndeskundige. Prevarbo werkt samen met een aantal kerndeskundigen die de toetsing van de opgestelde RI&E kunnen verzorgen. Op deze manier voldoet uw RI&E volledig aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet.

 

Meer informatie: 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op door te bellen naar 06-51979427 of vul onderstaand formulier in: